Skip to content

Rekisteriseloste ja tietosuojalauseke

Päivitetty 18.11.2019

Rekisterinpitäjä

happyeco.com
Happy Print Oy
Aunankorvenkatu 6
33840 Tampere
Puh. +358 (0)20 8700 700

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mari Hepokorpi
mari.hepokorpi@happyeco.com
Puh. +358 (0)40 5900 946

Rekisterin nimi

Happy Print Oy:n asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:

Sopimus
Happy Print Oy käsittelee henkilötietoja tilattujen tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Rekisteröidyn suostumus
Verkkosivustollamme vieraileva henkilö voi halutessaan tilata itselleen sähköisen uutiskirjeemme, tai blogiartikkelit sähköpostiinsa. Näiltä osin henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja pitääksemme yhteyttä asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme, sekä markkinoidaksemme tuotteitamme ja palvelujamme.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, tehtävänimike, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot sekä muut tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja myös EU-alueen sekä ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on mahdollisesti erilainen. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen siirtoon liittyvistä suojatoimista on huolehdittu asianmukaisella tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisella tavalla. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii myös siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Lisäksi henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöoikeudet rajataan vain niille työntekijöille, joille pääsy on tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellista.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).